Must Read

Women in Modern China

Women in Ancient China

Prostitution in China

China Prostitution law

Legendary

Ancient beauties

Da Ji

Courtesans

Zhao Hede

Zhao Hede

Mo Xi

Consort Ban

Li Ji – concubine

Writers & poets

Zhuo Wenjun

Princess

Princess Yongtai

Princess Yongtai

Princess Pingyang

Princess Jincheng

Princess Chang Ping

Moral Idols

Yue Fei’s Mother

Novel Heroines

Wang Xifeng

The Tale of Li Wa

Huang Rong

The Injustice to Dou E

Playgirls

Dancers & singers