Must Read

Women in Modern China

Women in Ancient China

Prostitution in China

Legendary

He Xiangu

Ancient beauties

Da Ji

Courtesans

Li Shishi

Zhao Hede

Mo Xi

Consort Ban

Li Ji – concubine

Writers & poets

Yu Xuanji

Princess

Princess Pingyang

Princess Yongtai

Princess Pingyang

Princess Jincheng

Princess Chang Ping

Moral Idols

Empress Yin Lihua

Novel Heroines

Wang Xifeng

The Tale of Li Wa

Huang Rong

The Injustice to Dou E

Playgirls

Dancers & singers

Da Ji