Must Read

Women in Modern China

Women in Ancient China

Prostitution in China

Legendary

He Xiangu

Ancient beauties

Da Ji

Courtesans

Zhao Hede

Mo Xi

Consort Ban

Li Ji – concubine

Writers & poets

Du Qiuniang

Princess

Wen Jiang

Princess Yongtai

Princess Pingyang

Princess Jincheng

Princess Chang Ping

Moral Idols

video

Lady Meng Jiang

Novel Heroines

Wang Xifeng

The Tale of Li Wa

Huang Rong

The Injustice to Dou E

Playgirls

Liu Chuyu

Li Ji – concubine

Bao Si

Da Ji

Liu Chuyu

Dancers & singers