Must Read

Women in Modern China

Women in Ancient China

Prostitution in China

Legendary

Ancient beauties

Da Ji

Courtesans

Zhao Hede

Mo Xi

Consort Ban

Li Ji – concubine

Writers & poets

Princess

Princess Chang Ping

Princess Yongtai

Princess Pingyang

Princess Jincheng

Princess Chang Ping

Moral Idols

Yue Fei’s Mother

Novel Heroines

Wang Xifeng

The Tale of Li Wa

Huang Rong

The Injustice to Dou E

Playgirls

Pan Jinlian

Li Ji – concubine

Bao Si

Da Ji

Liu Chuyu

Dancers & singers

Lady Li