Must Read

Women in Modern China

Women in Ancient China

Prostitution in China

Prostitution in China

Legendary

Ancient beauties

Courtesans

Zhao Hede

Mo Xi

Consort Ban

Li Ji – concubine

Writers & poets

Consort Ban

Princess

Princess Yongtai

Princess Yongtai

Princess Pingyang

Princess Jincheng

Princess Chang Ping

Moral Idols

Yue Fei’s Mother

Novel Heroines

Wang Xifeng

The Tale of Li Wa

Huang Rong

The Injustice to Dou E

Playgirls

Bao Si

Bao Si

Da Ji

Liu Chuyu

Dancers & singers

Li Xiangjun

Lady Li

Xie Aman

Da Ji