Must Read

Women in Modern China

Women in Ancient China

Women in Qing Dynasty

Prostitution in China

Legendary

video

Nüwa

Ancient beauties

Da Ji

Courtesans

Zhao Hede

Mo Xi

Consort Ban

Li Ji – concubine

Writers & poets

Su Hui – poet

Princess

Princess Yongtai

Princess Yongtai

Princess Pingyang

Princess Jincheng

Princess Chang Ping

Moral Idols

Empress Yin Lihua

Novel Heroines

Wang Xifeng

The Tale of Li Wa

Huang Rong

The Injustice to Dou E

Playgirls

Li Ji – concubine

Bao Si

Da Ji

Liu Chuyu

Dancers & singers