Must Read

Women in Modern China

Women in Ancient China

Prostitution in China

Legendary

Madame White Snake

Ancient beauties

Courtesans

Lady Wan

Zhao Hede

Mo Xi

Consort Ban

Li Ji – concubine

Writers & poets

Tang Wan

Princess

Princess Yongtai

Princess Yongtai

Princess Pingyang

Princess Jincheng

Princess Chang Ping

Moral Idols

Empress Yin Lihua

Novel Heroines

Wang Xifeng

The Tale of Li Wa

Huang Rong

The Injustice to Dou E

Playgirls

Da Ji

Li Ji – concubine

Bao Si

Da Ji

Liu Chuyu

Dancers & singers

Xie Aman

Lady Li

Xie Aman

Da Ji