Must Read

Women in Modern China

Women in Ancient China

Prostitution in China

China Prostitution law

Legendary

the Weaver Girl

Ancient beauties

Courtesans

Zhao Hede

Mo Xi

Consort Ban

Li Ji – concubine

Writers & poets

Yu Xuanji

Princess

Wen Jiang

Princess Yongtai

Princess Pingyang

Princess Jincheng

Princess Chang Ping

Moral Idols

Empress Yin Lihua

Novel Heroines

Wang Xifeng

The Tale of Li Wa

Huang Rong

The Injustice to Dou E

Playgirls

Li Ji – concubine

Li Ji – concubine

Bao Si

Da Ji

Liu Chuyu

Dancers & singers

Da Ji